Privacy Statement Sanden SportsŪ Superstores

 

 

Waarom verzamelt Sanden SportsŪ Superstores gegevens?

 

Sanden SportsŪ Superstores verzamelt persoonlijke gegevens om haar dienstverlening te kunnen uitvoeren. Sanden SportsŪ Superstores respecteert de privacy van de bezoekers van haar websites onder andere door naleving van de Wet persoonsregistraties, de Europese privacy richtlijn, en de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Hieronder is uiteengezet welke gegevens worden verwerkt, op welke wijze de gegevens worden verwerkt, met welk doel de gegevens worden verwerkt, wat de rechten van (geregistreerde) bezoekers in dit opzicht zijn en hoe deze rechten uitgeoefend kunnen worden.

 

Welke gegevens worden verzameld door Sanden SportsŪ Superstores en waarvoor worden deze gebruikt?

 

Gegevens klanten

 

Sanden SportsŪ Superstores bewaart gegevens van klanten en offerteaanvragers , zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, email. Dit zijn de gegevens die door de klant zelf worden verstrekt.

 

Vanzelfsprekend, als het een geleverde dienst betreft, om een factuur te kunnen sturen en de administratie te kunnen beheren. Daarnaast om zonodig contact met de klant op te kunnen nemen betreffende de geleverde dienst en om het produkt te kunnen bezorgen.

 

De gegevens, welke u verstrekt bij het registreren op de websites van Sanden SportsŪ Superstores, kunnen niet door Sanden SportsŪ Superstores worden gewijzigd en worden ook niet voor andere doeleinden gebruikt dan alleen door u als klant om uzelf te kunnen identificeren.

 

Gegevens website bezoekers

 

Sanden SportsŪ Superstores verzamelt ook gegevens van bezoekers van de Sanden SportsŪ Superstores web site. Het gaat hier om statistische informatie, zoals welke paginas worden bezocht, hoeveelheid dataverkeer, IP-adressen , gebruikte browser en welke informatie wordt opgevraagd. Deze informatie dient om een goed inzicht in het gebruik van de website te krijgen en deze hier zo goed mogelijk op in te richten.

 

Gegevens internetgebruiker

 

Elke server ( email , www , ftp , etc.) registreert gegevens betreffende het dataverkeer, zoals IP-adres , de hoeveelheid data, en evt. de betreffende gebruiker ( login ). Deze gegevens worden gebruikt bij evt. technische onvolkomenheden en om u en ons te beschermen tegen eventueel misbruik of fraude.

 

Cookies

 

Sanden SportsŪ Superstores maakt geen gebruik van cookies.

 

IP adres: Elke machine op het Internet heeft een IP-adres . 

bijvoorbeeld : "92.168.1.253". De IP-adressen van webservers en andere computers met een permanente Internet-verbinding veranderen gewoonlijk niet; daarom worden het vaste of statische IP-adressen genoemd. Anders dan computers met een vaste ( kabel- of ADSL-) verbinding hebben computers met een inbel-verbinding meestal een IP-adres dat steeds verandert, iedere keer als ze contact maken met het Internet. Deze zgn. dynamische IP-adressen worden toegekend door de ISP (uit een "pool" van op dat moment beschikbare IP-adressen ) voor de duur van de verbinding.  Sanden SportsŪ Superstores gebruikt dit nummer voor de duur dat de klant op de website actief is. Zo kan Sanden SportsŪ Superstores bestellingen op de site volgen. Ook wanneer er op verschillende paginas gekeken wordt.

 

Hoe zijn mijn gegevens beveiligd?

 

Sanden SportsŪ Superstores heeft uw gegevens optimaal beveiligd tegen onbevoegde inzage of gebruik. Deze site heeft veiligheidsmaatregelen om het verlies, misbruik en wijziging van uw persoonlijke informatie die onder ons beheer valt, tegen te gaan. Dit betreft het beveiligen van de server met de laatste veiligheids updates en het beveiligen van alle informatie met wachtwoorden en versleuteling van gegevens.

 

Geeft Sanden SportsŪ Superstores informatie door aan derden?

 

Sanden SportsŪ Superstores geeft geen enkele informatie door aan derden zonder uw expliciete voorafgaande toestemming. Een uitzondering hierop is wanneer er sprake is van een wettelijke verplichting (zoals bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel). Ook bij het opsporen van fraude en/of ernstige spam-praktijken kunnen gegevens worden uitgewisseld met andere providers en/of justitie. De beslissing hiertoe is dan louter en alleen ter beoordeling aan Sanden SportsŪ Superstores.

 

Verstuurt Sanden SportsŪ Superstores spam ?

 

Sanden SportsŪ Superstores verstuurt zelf nooit spam, geeft nooit opdracht daartoe, neemt nooit een dergelijke opdracht aan, of werkt daar op enige manier aan mee.

 

Sanden SportsŪ Superstores stuurt uitsluitend berichten:

 

- aan geregistreerde klanten: met (technische) gegevens en informatie betreffende lopende bestellingen

- aan geregistreerde klanten: met belangrijke aankondigingen

- met maandelijkse nieuwsbrieven, mocht u zichzelf daar voor opgegeven hebben

- met antwoord op een eerder bericht van u,

- met algemene informatie als u daar expliciet om heeft gevraagd. 

 

Afmeldingen worden onmiddellijk gerespecteerd.

 

Kortom, Sanden SportsŪ Superstores verstuurt nooit zomaar reclame-emails.

 

Kan ik mijn opgeslagen gegevens inzien, wijzigen of verwijderen?

 

Alleen de klant kan zijn of haar eigen gegevens wijzigen op de website waar hij of zij zichzelf heeft aangemeldt. Sanden SportsŪ Superstores kan geen klantgegevens wijzigen.

 

 

Tevens kunt u Sanden SportsŪ Superstores , schriftelijk of per e-mail verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te staken. 

 

Sanden SportsŪ Superstores zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van bovengenoemde verzoeken, de gewenste informatie verstrekken, de gegevens verbeteren of aanvullen dan wel de gegevensverwerking staken.

 

Waar kan ik met vragen terecht over deze privacy policy?

 

Indien u vragen heeft omtrent deze privacy policy, de handelswijzen van deze site of uw ervaringen met deze website, dan kunt u contact opnemen met Sanden SportsŪ Superstores:

 

Sanden SportsŪ Superstores

Kerkstraat 19-23

5401 BC Uden

Telefoon: 0413 256 800 / Fax: 0413 257 730

 

Wijzigingen Privacy Statement

 

Sanden SportsŪ Superstores behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.